คณะผู้บริหาร

นายไพรวัลย์ สมภูงา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางราตรี โพธิ์สุวรรณ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวิษณุ นามเดช
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา