ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
 
ประวัติโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม
         โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 44 หมู่ 8 ถนนเมยวดี-หนองพอก ตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัด ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45250 โทรศัพท์ 043 – 577021 โทรสาร 043 – 577233  e-mail moeimail@moeipit.ac.th website : www.moeipit.ac.th สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เปิดสอนตั้งแต่ระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเนื้อที่ 45 ไร่ 354 ตารางวา เขตพื้นที่บริการ 16 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี โรงเรียนบ้านโคกสี โรงเรียนบ้านห้วยทราย โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น โรงเรียนชุมพรนาเจริญ โรงเรียนบ้านหนองโน โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โรงเรียนหนองแสงโนนสว่าง โรงเรียนบ้านหนองคำ โรงเรียนหนองไฮภูเขาทอง โรงเรียนบ้านเหล่าโพนงาม และโรงเรียนคำนางตุ้มโนนสวรรค์

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
         โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ตั้งอยู่บ้านราษฏร์สามัคคี เลขที่ 44 หมู่ที่ 8 ตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด บนเนื้อที่ประชาชนได้บริจาคให้ จำนวน 45 ไร่ 354 ตารางวา อยู่ห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ด 74 กิโลเมตร ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2520 เป็นโรงเรียนสหศึกษา สังกัดกองการมัธยมศึกษากรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มี นายโกศล พละกลาง เป็นผู้บริหารคนแรก  
         ปัจจุบันโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในรอบ 3 ปีการศึกษาที่ผ่านมามีนักเรียนเฉลี่ยปีการศึกษาละ 770 คน ปัจจุบัน มีนักเรียน 833 คน ( ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565) ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 60 คน อาคารเรียน 3 หลัง โรงฝึกงาน 2 หลัง หอประชุม 1 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง บ้านพักครู 9 หลัง ผู้อำนวยการคนปัจจุบันคือ นายจตุพล ไกรยบุตร
เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
มีเขตพื้นที่บริการ ได้แก่ เขตอำเภอเมยวดี 4 ตำบล รวม 42 หมู่บ้าน และอำเภอหนองพอก ตำบลภูเขาทอง รวม 12 หมู่บ้าน

อาณาเขตโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม
ทิศเหนือ            ติดต่อกับอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ทิศไต้               ติดต่อกับอำเภอโพนทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก      ติดต่อกับอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
                       อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก        ติดต่อกับอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ปัจจุบัน โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียน 833 คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565)